Archive for November, 2010

Nonparametric Bayesian Seminar 1 : Notes

(mục đích chính là viết ra để khỏi quên nên sẽ  lộn xộn. Không có hình vẽ)

Paper: Introduction to Nonparametric Bayesian Models (Naonori Ueda, Takeshi Yamada)

Continue reading

Advertisements

Flows: the psychology of optimal experience

Continue reading